Chứng từ kiểm định chất lượng

REFRON - R22 - 22.7KG
KALTON - R134A
KALTON - R404A
KALTON - R407
KALTON - R410
AGAS - R134A
AGAS - R404A
AGAS - R410A
AGAS - R507
ICOOL - R32 - 7KG
ICOOL - R600
REFRON - R22 - 13.6KG
REFRON - R410A
REFRON - R407